Användarvillkor

1. Om Lånbyte

Lånbytes affärsidé är att vara en fristående aktör på marknaden som jobbar för att sänka räntan på hushållens bolån. Detta gör vi genom att skapa en god kontakt med våra kunder för att kunna få så stor inblick i deras privatekonomi som möjligt. Genom god kontakt ökar vi också våra kunders trygghet och förståelse. Lånbyte är inte oberoende av bankerna vi samarbetar med.

Lånbyte är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd att förmedla konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss kreditgivning till konsumenter och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi inhämtar din information via bl.a UpplysningsCentralen och förhandlar med flera banker i Sverige. Lånbyte erhåller ibland ersättning för de produkter som förmedlats till tredje part.

Såvida inget annat anges nedan avser hänvisningar i dessa allmänna villkor till Lånbyte:

Simplex AB
Org.nr 556891-0276
Engelbrektsgatan 4
114 32 Stockholm

2. Frågor

Om du har frågor om våra tjänster eller om tillämpningen av dessa allmänna villkor, kontakta oss på tel. 08 - 12 13 77 00 eller per e-post till kundtjänsten (se mail nedan). Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på kundtjänst nedan.

3. Förutsättningar för nyttjande av våra tjänster

För att du ska kunna använda Lånbytes tjänster krävs det att du accepterar dessa allmänna villkor, är minst 18 år gammal och är bosatt i Sverige. Genom att godkänna användarvillkoren försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta. När vi har förhandlat ett ränteerbjudande till er som ni accepterar så kommer vi att fakturera er vår avgift. Om ni däremot inte accepterar erbjudandet, utgår ingen avgift och inte heller någon faktura. Efter förfallodatum tillkommer en påminnelseavgift om 59 kr. Påminnelsen skickar vi antingen till den epostadress som uppgavs vid din registrering eller till din folkbokföringsadress. En ränteindikation av banken är inte en bindande offert, utan en indikation beräknad på de uppgifter du uppgivit till Lånbyte.

Om du har en medsökande för det bolån som du överväger att teckna eller förändra med Lånbytes hjälp, så måste även din medsökande uppfylla de krav som framgår ovan. Du som har en medsökande åtar dig därför att informera honom eller henne om innehållet i dessa allmänna villkor och att säkerställa att Lånbyte har hans eller hennes samtycke och godkännande till vad som anges i dessa allmänna villkor. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att använda de personuppgifter som har lämnats om honom eller henne i enlighet med vad som anges i personuppgiftsbehandling nedan.

4. Personuppgiftsbehandling

Genom att lämna uppgifter om dig själv och din privatekonomi till Lånbyte, oavsett om detta sker via vår hemsida eller per telefon, samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Lånbyte i enlighet med vad som anges i Personuppgiftsbehandling.

Lånbyte förpliktigar sig till att aldrig lämna ut dina personliga uppgifter utan din tillåtelse. Vi frågar dig först helt enkelt (detta sker oftast via telefon). Lånbyte kommer att vara personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Lånbyte utför eller låter utföra för vår räkning, och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera din ekonomiska situation till de kreditgivare, kreditupplysningsinstitut och övriga parter med vilka vi samarbetar. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter också för att skapa oss en bild av det bästa bolåneerbjudandet för dig. Vi gör även detta för att kunna kontakta dig (dels med resultatet av kreditgivares erbjudanden, dels med framtida erbjudanden) och för att kunna administrera kundförhållandet med dig. Vi på Lånbyte vill aldrig kontakta dig som kund i onödan och därför går du och eventuella medsökande med på att tredje part (till exempel en bank) rapporterar tillbaka status på ditt ärende hos tredje part till Lånbyte. Exempel på status är när ett bolån är under bearbetning, avslagits eller utbetalats. Rapporteringen är inte bara begränsad till bolåneprodukter utan även andra krediter, aktier, fonder eller liknande produkter från tredje part.

Förtydligande: Lånbytes samarbetspartners kommer därför löpande att rapportera till Lånbyte med information gällande din ansökan. Information som tredje part kommer att skicka till Lånbyte är bl.a. om ansökan är beviljad eller fått avslag, om eventuella kompletterande uppgifter krävs och vilka dessa är, vilket belopp, ränta och återbetalningstid som beviljats, tidpunkt banken mottagit skuldebrev och tidpunkt då lånet betalats ut. Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser (t.ex. genom att vi mot bakgrund av uppgifter om dig, din privatekonomi och lånesituation, skapar profiler över potentiella kunder), kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till de kreditupplysningsinstitut med vilka vi från tid till annan samarbetar med (för närvarande UC AB). Vi lämnar också ut dina personuppgifter till de kreditgivare med vilka vi samarbetar och de leverantörer av IT-tjänster som vi anlitar för att administrera våra databaser. Vi kan också komma att verifiera de uppgifter du har lämnat med myndigheter och nummerupplysningsföretag och kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners för att ge relevanta erbjudanden för din hushållsekonomi.

Lånbyte kan komma att spela in telefonkontakt vi har med dig. Detta gör vi för att kunna visa att vi har fått ditt samtycke till att behandla dina uppgifter och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig.

För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundtjanst@lanbyte.se. Dit kan du också vända dig om du vill ta tillbaka ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter, eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller ta bort uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig.

En gång per år har du också rätt att, utan kostnad, begära besked från Lånbyte om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om vi behandlar personuppgifter om dig kommer vi att skicka dig skriftlig information om behandlingen. För att få ett sådant årligt besked om vår behandling av dina uppgifter ska du skicka en ansökan till kundtjanst@lanbyte.se. Det kan tillkomma en handläggningstid och dessa uppgifter postas alltid till din folkbokföringsadress.

Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus program.

5. Ansvar

5.1 Ansvar i samband med våra tjänster

Information, uträkningar och rekommendationer som tillhandahålls dig av Lånbyte baseras på den information du lämnat om din ekonomiska situation och på den information som Lånbyte erhåller från de kreditgivare, kreditupplysningsinstitut, myndigheter och företag med vilka vi samarbetar (se Personuppgiftsbehandling). Vi har mycket begränsade möjligheter att kontrollera den information som du lämnar till oss och att kontrollera den information som lämnas av våra samarbetspartners. Mot bakgrund härav ansvarar vi inte för eventuell felaktig eller icke uppdaterad information som tillhandahållits av dig och inte heller för riktigheten, aktualiteten eller fullständigheten av den information vi tillhandahåller om kreditgivares och övriga samarbetspartners erbjudanden. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från kreditgivare och andra samarbetspartners. Vi förväntar oss också att du uppdaterar Lånbyte om förändringar sker i den av dig lämnade informationen under tiden som vi tillhandahåller dig våra tjänster.

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånbyte ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig för din individuella situation och privatekonomi.

Lånbyte ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de företag med vilka vi samarbetar.
Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de kreditgivare och övriga företag med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den enskilda långivaren/det enskilda företaget, och avtal som du tecknar med kreditgivare och övriga företag Lånbyte samarbetar med är ett avtal mellan dig och kreditgivaren/företaget. Lånbyte ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning eller genom ingåendet av sådana avtal.

5.2 Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Lånbytes webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt.
I den mån som vår webbplats innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter och Lånbyte ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor.

Information som visas på vår webbplats har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga, men vi kan inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånbyte tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på vår webbplats, utan användande av sådan information sker på egen risk.

Vi kan inte heller garantera att din användning av webbplatsen eller nedladdat material från webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av webbplatsen, såsom, men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Din användning av vår webbplats sker således på egen risk för sådan skada eller förlust.

6. Användning av cookies

På vår webbplats använder vi cookies, d.v.s. en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vi använder cookies i syfte att förstå hur våra besökare använder vår webbplats och för att kunna förbättra användarupplevelsen av webbplatsen.

De cookies som används är:
-ga – sätts till toppdomänen och används av google analytics för att skilja olika användare åt, stannar i 2 år.
-utma – sätts till toppdomänen och används av google analytics för att skilja användare och sessioner åt, stannar i 2 år.
-utmb – sätts till toppdomänen och används av google analytics för att detektera nybesök, stannar i 30 min.
-utmc – sätts till toppdomänen och används av google analytics för att google analytics ska fungera, försvinner när användaren stänger webbläsaren.
-utmz – sätts till toppdomänen och används av google analytics och kan användas för att hålla koll på användarspecifik data i analyssyfte, stannar i 6 månader.

Den information som sparas i dina cookies kan ha hämtats från tredje parter och kan komma att lämnas ut till tredje part.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

7. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Genom att publicera en ny version av dokumentet på webbplatsen meddelar vi eventuella förändringar av dessa allmänna villkor. Vi uppmanar dig därför att då och då besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett. Versionsnummer, det vill säga det datum som aktuell version av dessa allmänna villkor publicerades, finns angivet i slutet av dokumentet.

8. Förhandsinformation i enlighet med konsumentkreditlagen

För att ladda ner förhandsinformationen som pdf, klicka här.

En kreditförmedlare av bostadskrediter ska i rimlig tid innan kreditförmedlingen inleds, i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form, informera konsumenten om särskilda uppgifter enligt konsumentkreditlagen. Genom att spara eller skriva ut denna sida erbjuds du möjlighet att spara informationen i varaktig form.

Om kreditförmedlaren
Simplex AB org. nummer 556891-0276, Engelbrektsgatan 4, 114 32 Stockholm, även kallad Lånbyte.se. Du kan även nå oss på kundtjanst@lanbyte.se.

Register
Lånbyte.se står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att driva konsumentkreditinstitut i enlighet med lagen (2014:75) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Tillståndet går att kontrollera på http://fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=111770

Samarbetspartners
De kreditgivare som Lånbyte.se samarbetar med är mestadels Skandiabanken och SBAB. Vi har även, från tid till annan, samarbeten med andra finansiella institut och du kan, från tid till annan, även få erbjudanden från dessa aktörer. Det är inte möjligt att veta vilka dessa är i förhand, men du som kund får alltid reda på vilken aktör som kommer mottaga din ansökan och endast skickas med din tillåtelse.

Rådgivning
Lånbyte.se erbjuder en kreditförmedlingstjänst där rådgivning inte ingår.

Ansvarsförsäkring
Vi har en ansvarsförsäkring som omfattar skadeståndsskyldighet på grund av fel eller försummelse vid kreditförmedling av bolån enligt Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Försäkringen uppfyller kraven i FFFS 2016:29 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter, 6 kap. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada är 460 000 euro och den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 750 000 euro. Skulle du drabbas av skada eller ekonomisk förlust där du anser att vi har vållat detta, har du möjligt att rikta krav direkt mot vårt försäkringsbolag om du inte får ersättning från oss. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta oss om detta inom skälig tid från det att du märkt att en skada uppkommit. Rätten till skadestånd förfaller om inte talan väcks till vårt försäkringsbolag senast inom tio år från förmedlingstillfället.
Ansvarsförsäkringen är tecknad hos: IF skadeförsäkring AB (publ) Huvudkontor: Barks väg 15, Solna Postadress: 106 80 Stockholm
Säte: Stockholm Organisationsnummer: 556401-8102 Tel: 0771-43 00 00 (vx) www.if.se

Klagomålsinformation
Dina synpunkter är viktiga för oss och om vi inte motsvarar dina förväntningar vill vi gärna veta det. Om du har klagomål kan du i första hand vända till vår kundtjänst på telefon 08-12137700 eller kundtjanst@lanbyte.se. Om du vill att en överordnad instans prövar ditt klagomål kan du skriva till vår klagomålsansvarig på mailadressen klagomal@lanbyte.se eller skicka brev till postadressen Simplex AB, Engelbrektsgatan 4, 114 32 Stockholm. Vi återkommer inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras. Om du inte är nöjd efter att vi prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.
Även Konsumenternas Bostadskreditsgivare- och finansbyrå, tel 08-225800, lämnar avgiftsfri vägledning. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol.
Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndigheter för konsumentkreditinstitut) tar också emot klagomål.

Kostnader
Våra tjänster är gratis för dig som konsument fram tills dess att vi tagit emot ansökan och ditt bolån är utbetalt med ett erbjudande vi presenterat. Först då kostar vår tjänst 795kr (en engångsavgift) oavsett hur stort bolånet som utbetalas är.

Rörlig ersättning
Lånbyte.se tar betalt av de kreditgivare vi samarbetar med när vi lyckas med en kreditförmedling och bolånet blivit utbetalt. Det innebär att om du väljer att gå vidare med ett bolån som vi har tagit fram åt dig så får vi en rörlig ersättning från kreditgivaren du valt. Ersättningen vi får kan variera beroende på vilken kreditgivare du väljer. Den rörliga ersättningen är dessutom beroende av dina privatekonomiska förutsättningar och går därför inte att fastställa i förhand. Om du väljer att gå vidare med ett bolån hos någon av våra samarbetspartners kommer ersättningen att redovisas i ett standardiserat EU-faktablad som du får ta del av innan avtalstecknande.

9. Övrigt

Det viktigaste vi har är våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter så fort som möjligt.
I första hand ber vi dig kontakta vår Kundtjänst på 08 - 12 13 77 00. Du kan även maila till kundtjanst@lanbyte.se

Är du fortfarande missnöjd efter att ha varit i kontakt med vår kundtjänst ber vi dig kontakta vår klagomålsansvarig på Kundtjänst. Du söker denne på samma nummer som kundtjänst eller mailar till klagomal@lanbyte.se

Skulle du efter kontakten med oss ändå vara missnöjd, kan du alltid vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär

KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Box 242 23
104 51 Stockholm
Tfn: 08-24 30 85

Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden eller att få frågan prövad i allmän domstol.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Box 174
101 23 Stockholm

Version: 20171017

Ordlista boränta & bolån

Vill du veta mer om begreppen inom bolån?
Läs mer här

Vill du jobba med oss?
Läs mer här

Lånbyte i media

Lånbyte har bla medverkat i SVT, SvD, Dagens Industri, SvD Näringsliv och Tv4.

Läs mer här

Kundtjänst

Telefon: 08 - 12 13 77 00
Mån - tors: 09.00 - 18.00
Fredagar: 09.00 - 16.00
E-post: kundtjanst@lanbyte.se
Frågor och Svar
Villkor

Lånbyte är ett Bostadskreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och bedriver tillståndspliktig verksamhet.

Föregående månads snittränta (3-mån), kreditgivarens eventuella avgifter kan tillkomma

Lånbyte i samarbete med:
vi i villa
DN.se
Sydsvenskan
Expressen
Lånbyte omnämnd i:
DN
Expressen